تماس با ما


جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی پردیس کرج، با شماره 34579600-026 تماس گرفته و سپس داخلی مورد نظر را شماره گیری نمایید.
جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی پردیس تهران، پيش شماره 8158 را به داخلی مورد نظر اضافه نمایید.آقای دکتر حسن رنگریز
رییس دانشکده مدیریت
شماره داخلی: 88809891 داخلی 269
شماره تلفن: 021-88809619
آقای دکتر فراز صادق وزیری
معاون آموزشی دانشکده مدیریت
شماره داخلی: 02188809891-260
شماره تلفن: 02188890270
آقای دکتر حسین نوروزی
معاون پژوهشی دانشکده مدیریت
شماره داخلی: 02188809891-240
شماره تلفن: 02188945708
خانم سکینه خراسانی
مسئول دفتر
شماره داخلی: 02188809891-269
شماره تلفن: 02188809619

آقای فرهنگ معیری
مدیر آموزش
شماره داخلی: 02188809891-266
شماره تلفن: 02188943709
خانم مژگان میرتهامی
کارشناس مسئول آموزش
شماره داخلی: 02188809891-268
شماره تلفن: 02188899385
آقای مجید مزجی
کارشناس آموزش
شماره داخلی: 02188809891-265
شماره تلفن: 02188804745
خانم پانته آ صالحی
کارشناس آموزش
شماره داخلی: 02188809891-267
شماره تلفن: 02188804745
آقای هادی کشوری
مسئول دفتر اساتید، کارشناس گروه های آموزشی
شماره داخلی: 02188809891-224
شماره تلفن: 02188807000
خانم طیبه ثابتی
کارشناس آموزش
شماره داخلی: 02188809891-267
شماره تلفن: 021-88804745

خانم مینا رحیمی
کارشناس پژوهشی
شماره داخلی: 02188809891-240
شماره تلفن: 02188945708
خانم نگار حاجی قاسمی
کتابدار
شماره داخلی: 02188809891-258
شماره تلفن: