تماس با ما

آقای دکتر حسن رنگریز
رییس دانشکده مدیریت
شماره داخلی: 88809891 داخلی 269
شماره تلفن: 02188809619
آقای دکتر یوسف وکیلی
معاون آموزشی دانشکده مدیریت
شماره داخلی: 02188809891-260
شماره تلفن: 02188890270
آقای دکتر حسین نوروزی
معاون پژوهشی دانشکده مدیریت
شماره داخلی: 02188809891-240
شماره تلفن: 02188945708
خانم سکینه خراسانی
مسئول دفتر
شماره داخلی: 02188809891-269
شماره تلفن: 02188809619

خانم دکتر سهیلا خدامی
مدیر گروه مدیریت بازرگانی
شماره داخلی:
شماره تلفن:
آقای دکتر یوسف وکیلی
مدیر گروه مدیریت منابع انسانی و مدیریت کسب و کار
شماره داخلی:
شماره تلفن:
آقای دکتر فرزاد حقیقی راد
مدیر گروه مدیریت عملیات و فناوری اطلاعات
شماره داخلی:
شماره تلفن:
آقای دکتر توحید فیروزان
مدیر گروه بانک، بیمه و گمرک
شماره داخلی:
شماره تلفن:

آقای فرهنگ معیری
مدیر آموزش
شماره داخلی: 02188809891-266
شماره تلفن: 02188943709
خانم مژگان میرتهامی
کارشناس مسئول آموزش
شماره داخلی: 02188809891-268
شماره تلفن: 02188899385
آقای مجید مزجی
کارشناس آموزش
شماره داخلی: 02188809891-265
شماره تلفن: 02188804745
خانم پانته آ صالحی
کارشناس آموزش
شماره داخلی: 02188809891-267
شماره تلفن: 02188804745
خانم مریم نوری
مسئول دفتر اساتید
شماره داخلی: 02188809891-224
شماره تلفن: 02188945708
خانم طیبه ثابتی
کارشناس آموزش
شماره داخلی: 02188809891-267
شماره تلفن: 021-88804745

آقای هادی کشوری
کارشناس پژوهشی
شماره داخلی: 02188809891-240
شماره تلفن: 02188807000
خانم آمنه پورآقایی
کتابدار
شماره داخلی: 02188809891-258
شماره تلفن: