تماس با ما

آقای دکتر حسن رنگریز
رییس دانشکده مدیریت
شماره داخلی: 88809891 داخلی 269
شماره تلفن: 02188809619
آقای دکتر امیر امامی
سرپرست معاونت آموزشی دانشکده مدیریت
شماره داخلی: 02188809891-260
شماره تلفن: 02188890270
آقای دکتر حسین نوروزی
معاون پژوهشی دانشکده مدیریت
شماره داخلی: 02188809891-240
شماره تلفن: 02188945708
خانم سکینه خراسانی
مسئول دفتر
شماره داخلی: 02188809891-269
شماره تلفن: 02188809619

خانم دکتر سهیلا خدامی
مدیر گروه مدیریت بازرگانی
شماره داخلی:
شماره تلفن:
آقای دکتر یوسف وکیلی
مدیر گروه مدیریت منابع انسانی
شماره داخلی:
شماره تلفن:
آقای دکتر توحید فیروزان
مدیر گروه بانک، بیمه و گمرک
شماره داخلی:
شماره تلفن:
آقای دکتر امیر امامی
سرپرست گروه مدیریت کسب و کار
شماره داخلی:
شماره تلفن:

آقای فرهنگ معیری
مدیر آموزش
شماره داخلی: 02188809891-266
شماره تلفن: 02188943709
آقای مجید مزجی
کارشناس آموزش
شماره داخلی: 02188809891-265
شماره تلفن: 02188804745
خانم پانته آ صالحی
کارشناس آموزش
شماره داخلی: 02188809891-267
شماره تلفن: 02188804745
خانم مریم نوری
مسئول دفتر اساتید
شماره داخلی: 02188809891-224
شماره تلفن: 02188945708
خانم طیبه ثابتی
کارشناس آموزش
شماره داخلی: 02188809891-268
شماره تلفن: 02188899385
آقای دکتر فرهاد شیخی
مدیر اجرایی آموزش های آزاد دانشکده
شماره داخلی:
شماره تلفن: 02188804567
آقای غفوری
کارشناس دانشکده مدیریت
شماره داخلی: 222
شماره تلفن: 02188809891

آقای هادی کشوری
کارشناس پژوهشی
شماره داخلی: 02188809891-240
شماره تلفن: 02188807000
خانم آمنه پورآقایی
کتابدار
شماره داخلی: 02188809891-258
شماره تلفن: 02188913696