دانشکده مدیریت- مدیران گروه ها
مدیران گروه های دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

گروه مدیریت بازرگانی

مدیر گروه: دکتر سهیلا خدامی
کارشناس گروه: خانم طیبه ثابتی

رشته-گرایش های اصلی: کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش های بازاریابی/ بازرگانی بین‌الملل/ مدیریت استراتژیک
رشته-گرایش های ماتریسی: کارشناسی ارشد مدیریت کسب‌وکار گرایش بازاریابی


گروه مدیریت منابع انسانی 
سرپرست گروه دکتر یوسف وکیلی 

کارشناس گروه: خانم پانته آ صالحی
رشته-گرایش های اصلی: مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی، مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی
رشته-گرایش های ماتریسی: کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار گرایش رفتارسازمانی و منابع انسانی

مقطع دکتری: مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی، مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی 
  
گروه مدیریت کسب و کار
سرپرست گروه: دکتر امیر امامی

کارشناس گروه: خانم پانته آ صالحی
رشته های گروه: کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی گرایش کسب و کارجدید / گرایش کسب و کار الکترونیکی، مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی
رشته-گرایش های ماتریسی: کارشناسی ارشد مدیریت کسب‌وکار گرایش بازاریابی، مدیریت کسب و کار گرایش رفتارسازمانی و منابع انسانی، مدیریت کسب و کار گرایش فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی/ گرایش مدیریت عملیات و زنجیره تأمین، مدیریت کسب و کار گرایش مالی
 

گروه مدیریت عملیات و فناوری اطلاعات
سرپرست گروه: دکتر فرزاد حقیقی راد

کارشناس آموزش گروه: خانم مژگان میرتهامی
رشته-گرایش های اصلی:  کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات گرایش هوشمندی کسب و کار، کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات 
رشته-گرایش های ماتریسی: کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار گرایش فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی/ گرایش مدیریت عملیات و زنجیره تأمین،
 

گروه بانک، بیمه و گمرک

مدیر گروه: دکتر توحید فیروزان

کارشناس گروه: آقای مجید مزجی

رشته های گروه: کارشناسی مدیریت امور بانک، مدیریت بیمه، مدیریت امور گمرک
رشته-گرایش های ماتریسی: کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار گرایش مالی

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مدیریت:
http://khu.ac.ir/find-18.5840.40383.fa.html
برگشت به اصل مطلب