دانشکده مدیریت- گروه مدیریت کسب و کار
معرفی گروه مدیریت کسب و کار

حذف تصاویر و رنگ‌ها
گروه آموزشی مدیریت کسب و کار با تمرکز ویژه بر آموزش های کاربردی و کارآفرینانه سرمایه های انسانی مورد نیاز اقتصاد دانش بنیان، در بخش های دولتی و خصوصی و در حوزه های خدمات، تجارت و صنعت با پنج عضو هیات علمی در رشته-گرایش های زیر دانشجو می پذیرد:

رشته های اصلی مقطع کارشناسی ارشد:
  • مدیریت کارآفرینی گرایش کسب و کارجدید
  • مدیریت کارآفرینی گرایش کسب و کار الکترونیکی
  • مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی

رشته-گرایش های ماتریسی کارشناسی ارشد:
  • مدیریت کسب‌وکار گرایش بازاریابی
  • مدیریت کسب و کار گرایش رفتارسازمانی و منابع انسانی
  • مدیریت کسب و کار گرایش فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی
  • مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت عملیات و زنجیره تأمین
  • مدیریت کسب و کار گرایش مالی


اعضای گروه:
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مدیریت:
http://khu.ac.ir/find-18.28824.70673.fa.html
برگشت به اصل مطلب