توصیف مختصر
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی
دانشگاه علامه طباطبائی
تهران
ایران
2
کارشناسی ارشد
دانشگاه تهران
تهران
ایران
3
کارشناسی
دانشگاه علامه طباطبائی
تهران
ایران
آشنایی با زبان
#
زبان
میزان مهارت ترجمه
میزان مهارت مکالمه
1
انگلیسی
کامل
کامل
1
آلمانی
مقدماتی
مقدماتی
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
تکمیل شده
2
T
T
T
تکمیل شده
T
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
بررسی تاثیر جهت گیری بازار بر عملکرد کسب و کار با تاکید بر نقش میانجی پذیرش شبکه های اجتماعی
مهتاب میرزائی
2
بررسی تاثیر فضیلت سازمانی بر رفتار شهروندی با تاکید بر نقش میانجی تعهد سازمانی و تعدیلگر متغیرهای دموگرافیک
پروانه بیک محمدی
3
بررسی تاثیرفراموشی سازمانی هدفمند بر کارآفرینی شرکتی با توجه به نقش تعدیلگری سرمایه اجتماعی
مهدی بلفاک
4
شناسایی و اولویت بتدی چالش های استفاده از واقعیت مجازی برای آموزش کارکنان
علی قدوسی نیا
5
بررسی تاثیر فراموشی سازمانی بر عملکرد نوآورانه با تاکید بر نقش میانجی مدیریت دانش سازمانی و نقش تعدیلگر هوش سازمانی
فریده صالحی
6
بررسی تأثیر رهبری سازمان مبتنی بر علوم اعصاب بر اثربخشی آموزش کارکنان با نقش میانجی سرمای? اجتماعی در شرکت‌های دانش‌بنیان
علی مهیمنی
7
شناسایی پسایندهای استفاده از رسانه های اجتماعی در محیط سازمانی
مریم مدبری صابر
8
بررسی تاثیر کیفیت منابع انسانی بر عملکرد کارکنان با تاکید بر فضیلت سازمانی
رسول همتیان
9
بررسی تاثیر دورکاری بر انزوای اجتماعی کارکنان با تاکید بر نقش میانجی تعلق شغلی
فاطمه طالبی
دروس ترم جاری
540 - مدیریت منابع انسانی - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:30
541 - نظریه های سازمان و مدیریت - روز: دوشنبه - از ساعت 16:00 تا 18:30
502 - مدیریت منابع انسانی - روز: یک شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
021 - حقوق اساسی در سازمان های دولتی - روز: دوشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
676 - مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته - روز: سه شنبه - از ساعت 13:30 تا 16:00
522 - مدیریت رفتار سازمانی - روز: شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:30
510 - مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته - روز: سه شنبه - از ساعت 13:00 تا 15:00
541 - نظریه های سازمان و مدیریت - روز: یک شنبه - از ساعت 15:30 تا 18:00
023 - مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته - روز: شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
509 - تئوری های مدیریت پیشرفته - روز: سه شنبه - از ساعت 13:00 تا 15:00
140 - مبانی رفتار سازمانی - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
140 - مبانی رفتار سازمانی - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00