دانشکده مدیریت- رشته های مقطع دکتری
دکتری رشته مدیریت دولتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/1/21 | 
مدیریت دولتی با گرایش های:
رفتار سازمانی
منابع انسانی 


فهرست دروس  آزمون جامع دانشجویان دکتری مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی: 

  • فلسفه علم و روش  شناسی تحقیق

  • مبانی فلسفی تئوری‌های مدیریت دولتی

  • نقد و بررسی نظریه‌های مدیریت و سازمان

  • استراتژی‌های مدیریت منابع انسانی

  • تحلیل مسائل برنامه ریزی نیروی انسانی


فهرست دروس  آزمون جامع دانشجویان دکتری مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی: 

  • فلسفه علم و روش  شناسی تحقیق

  • مبانی فلسفی تئوری‌های مدیریت دولتی

  • نقد و بررسی نظریه‌های مدیریت و سازمان

  • مدیریت تحول

  • نظریه رفتاری سازمان

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مدیریت:
http://khu.ac.ir/find-18.6800.51570.fa.html
برگشت به اصل مطلب