توصیف مختصر
Contact: n.abbaspoor@gmail.com
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
کارشناسی ارشد
علامه طباطبائی
2
کارشناسی
علامه طباطبائی
3
دکتری تخصصی
علامه طباطبائی
1398/11/26
آشنایی با زبان
#
زبان
میزان مهارت ترجمه
میزان مهارت مکالمه
1
انگلیسی
پیشرفته
پیشرفته
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
تاثیر نوآوری های مدیریت منبع محور بر تاب آوری سازمانی و نوآوری سازمانی با توجه به نقش میانجی یادگیری سازمانی و نقش تعدیل گر خودآگاهی از پویایی های محیطی
محمدرضا اکبری نسب
دروس ترم جاری
530 - اخلاق و احکام کسب و کار - روز: یک شنبه - از ساعت 13:30 تا 16:00
001 - اخلاق و احکام کسب و کار - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
014 - اخلاق و احکام کسب و کار - روز: چهارشنبه - از ساعت 13:00 تا 15:00
541 - نظریه های سازمان و مدیریت - روز: چهارشنبه - از ساعت 10:00 تا 12:30
014 - اخلاق و احکام کسب و کار - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
002 - نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته - روز: دوشنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
530 - اخلاق و احکام کسب و کار - روز: شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:30
522 - مدیریت رفتار سازمانی - روز: سه شنبه - از ساعت 15:30 تا 18:00
694 - رفتار مصرف کننده - روز: سه شنبه - از ساعت 18:00 تا 19:00
002 - نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
053 - سازمان و وظایف گمرک ایران - روز: یک شنبه - از ساعت 13:00 تا 14:30