دانشکده مدیریت- هیات رئیسه دانشکده
هیات رئیسه

حذف تصاویر و رنگ‌ها


 
دکتر حسن رنگریز، رییس دانشکده مدیریت 


 
دکتر یوسف وکیلی، معاون آموزشی دانشکده مدیریت


 
دکتر حسین نوروزی، معاون پژوهشی دانشکده مدیریت 


 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مدیریت:
http://khu.ac.ir/find-18.7180.19095.fa.html
برگشت به اصل مطلب