يوسف وكيلي
  • يوسف وكيلي 

  • | مدیریت منابع انسانی |
  • استادیار
  • اتاق : گروه منابع انسانی
  • شماره تماس : ۸۸۹۱۴۲۱۳
  • پست الکترونیکی : y.vakili [AT] khu.ac.ir
  • فایل رزومه :