سعيد جعفري نيا
  • سعيد جعفري نيا 

  • | مدیریت منابع انسانی |
  • استادیار
  • اتاق : 296
  • شماره تماس : 296-88809891
  • پست الکترونیکی : shamsj58 [AT] yahoo.com
  • فایل رزومه :