فراز صادق وزیری
  • فراز صادق وزیری 

  • | مدیریت بازرگانی |
  • استادیار
  • اتاق : 223
  • شماره تماس : 223-88809891
  • پست الکترونیکی : -
  • فایل رزومه :