سهیلا خدامی
  • سهیلا خدامی 

  • | مدیریت بازرگانی |
  • استادیار
  • اتاق : 240
  • شماره تماس : 240-88945708
  • پست الکترونیکی : s.khoddami [AT] khu.ac.ir
  • فایل رزومه :