یعقوب رشنوادی
  • یعقوب رشنوادی 

  • | مدیریت بازرگانی |
  • استادیار
  • اتاق : 281
  • شماره تماس : 281-88809891
  • پست الکترونیکی : rashnavadi [AT] khu.ac.ir
  • فایل رزومه :