حسن رنگریز
  • حسن رنگریز 

  • | مدیریت کسب و کار |
  • دانشیار
  • اتاق : 272
  • شماره تماس : 272-88809891
  • پست الکترونیکی : rangriz [AT] khu.ac.ir
  • فایل رزومه :