حسين نوروزي
  • حسين نوروزي 

  • | مدیریت بازرگانی |
  • استادیار
  • اتاق : 279
  • شماره تماس : 279-88809891
  • پست الکترونیکی : nourouzi.h [AT] ut.ac.ir
  • فایل رزومه :