بيژن عبدالهي
  • بيژن عبدالهي 

  • | مدیریت آموزشی |
  • دانشیار
  • اتاق : 279
  • شماره تماس : 279-88809891
  • پست الکترونیکی : biabdollahi [AT] khu.ac..com
  • فایل رزومه :