بهاره اصانلو
  • بهاره اصانلو 

  • | مدیریت بازرگانی |
  • استادیار
  • اتاق : 242
  • شماره تماس : 242-88809891
  • پست الکترونیکی : b.osanlou [AT] khu.ac.ir
  • فایل رزومه :