اكبر حسن پور
  • اكبر حسن پور 

  • | مدیریت منابع انسانی |
  • استادیار
  • اتاق : 296
  • شماره تماس : 296-88809891
  • پست الکترونیکی : ak_hassanpoor [AT] yahoo.com
  • فایل رزومه :