سید امیر رضا ابطحی
  • سید امیر رضا ابطحی 

  • | مدیریت فناوری اطلاعات |
  • استادیار
  • اتاق : 280
  • شماره تماس : 280-21-88809891
  • پست الکترونیکی : abtahi [AT] khu.ac.ir
  • فایل رزومه :