Saut au contenu

معاون آموزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی منصوب شد

دکتر سبحان‌اللهی رئیس دانشگاه، در حکمی آقای دکتر حسین اکبری یزدی را به عنوان معاون آموزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی منصوب کرد.