معرفی گروه بیمه، بانک و گمرک معرفی گروه بیمه، بانک و گمرک

گروه مديريت امور بانکی، بيمه و گمرک از جمله گروه‌های باسابقه در دانشکده مديريت محسوب می‌شود که چند دهه سابقه دارد. هويت اصلی اين گروه‌ها در تعامل دوسويه با نظام بانکی و بيمه‌اي و گمرکات کشور معنی پيدا می‌کند که از گذشته و در تعامل با اين نهادها کارشناسان مورد نياز اين حوزه ها را در دانشگاه علوم اقتصادی سابق تربيت می‌کرد. بر همين مبنا رشته‌های زيرمجموعه اين گروه نيز شامل رشته‌هايی است که به صورت خاص دو ويژگي اساسی دارد: مبتنی بر نياز نهادهای اقتصادی طراحی شده و سبقه کاربردی و تخصصی در آن‌ها بارز است، ب) به صورت ميان رشته‌ای طراحی شده‌اند. اين دو ويژگی مزيتی براي رشته‌های اين گروه محسوب می‌شود و دانشجويان با درک اين شرايط به مرور علاقمندی بيشتري برای ارتقای تحصيلی پيدا می‌کنند. از طرفی اين مزيت، دانشجويان را در بازار کار توانمند کرده و فرصت‌های خوب شغلی و پيشرفت تحصيلی را برای آن‌ها به دنبال دارد. خاصه اين که برخی از رشته‌های گروه نظير مديريت امور بانکی از ويژگی منحصر به فرد بودن در دانشگاه‌های دولتی کشور نيز برخوردارند.گروه تلاش می‌کند تا ارتباطات با نهادهای اقتصادی و ذيربط را در جهت ارتقای توانمندی‌های علمی دانشجويان افزايش دهد و با تعريف رشته های جديد و بومی در رابطه با مديريت نهادهای اقتصادی در مقاطع تحصيلات تکميلي نقش موثری در اقتصاد کشور ايفاء کند.