معرفی گروه مدیریت بازرگانی معرفی گروه مدیریت بازرگانی

گروه مديريت بازرگانی با هدف جذب و آموزش دانشجو در گرايش های مختلف رشته مديريت بازرگانی و رشته های مربوطه ايجاد شده و درحال حاضر با 6 نفر عضو هيأت علمی فعاليت می نمايد. اين گروه اکنون جهت تربيت نيروی انسانی کارآمد و متخصص مورد نياز برای کسب و کارهای توليدی ، تجارتی و خدماتی در بخش های دولتی ، خصوصی و تعاونی در مقطع کارشناسی ارشد در رشته ها و گرايش های زير دانشجو می پذيرد :

 

- مديريت بازرگاني گرايش بازاريابی

- مديريت بازرگاني گرايش بازرگانی بين الملل

- مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژی

- مديريت کسب و کار گرايش بازاريابی