رشته های گروه مدیریت بازرگانی رشته های گروه مدیریت بازرگانی

رشته های مقطع کارشناسی ارشد

  •  مديريت بازرگانی
  •  MBA گرايش بازاريابی