اعضای گروه مدیریت منابع انسانی اعضای گروه مدیریت منابع انسانی

مدیر گروه

دکتر اکبر حسن پور

 

اعضای گروه

 دکتر سعید جعفری نیا

دکتر احمد عيسی خانی

 دکتر يوسف وکيلی

دکتر مریم طهرانی