اعضای گروه مدیریت کسب و کار اعضای گروه مدیریت کسب و کار

 مدیرگروه

 دکتر حسن رنگریز

 

  اعضای گروه

  •   دکتر حمزه خواستار
  •  دکتر سلطانعلی شهرياری
  •   دکتر احمد نبی زاده