اعضای گروه مدیریت بازرگانی اعضای گروه مدیریت بازرگانی

مدیر گروه

دکتر حسین نوروزی

 

اعضای گروه

  • دکتر بهاره اصانلو
  • دکترسهیلا خدامی
  • دکتر سید کاظم چاوشی
  • دکتر یعقوب رشنوادی
  • دکتر فراز صادق وزیری