اعضای گروه مدیریت آموزشی اعضای گروه مدیریت آموزشی

مدیر گروه

دکتر حسن رضا زین آبادی

اعضای گروه

دکتر حمیدرضا آراسته

دکتر محمدرضا بهرنگی

دکتر حسین عباسیان

دکتر بیژن عبداللهی

دکتر عبدالرحیم  نوه ابراهیم