برگزاری نشست با موضوع نحوه استفاده از فرصت مطالعاتی