ورود به پنل کاربری
فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
1
حمیدرضا آراسته
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت آموزشی
2
دکتر سید امیر رضا ابطحی
دانشکده مدیریت
گروه مدیریت فناوری اطلاعات
3
بهاره اصانلو
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت بازرگانی
4
محمـدرضـا بهـرنگی
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت آموزشی
5
سعید جعفری نیا
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی
6
سید کاظم چاوشی
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت بازرگانی
7
اکبر حسن پور
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی
8
فرزاد حقیقی راد
دانشکده مدیریت
گروه مدیریت فناوری اطلاعات
9
سهیلا خدامی
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت بازرگانی
10
حمزه خواستار
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت کسب و کار
11
یعقوب رشنوادی
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت بازرگانی
12
حسن رنگریز
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت کسب و کار
13
حسن رضا زین آبادی
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت آموزشی
14
سیدمهدی سادات رسول
دانشکده مدیریت
گروه مدیریت فناوری اطلاعات
15
سید محمد هادی سبحانیان
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی بانک ، بیمه و گمرک
16
سلطانعلی شهریاری
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت کسب و کار
17
فراز صادق وزیری
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت بازرگانی
18
مریم طهرانی
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت کسب و کار
19
دکتر امیدمهدی عبادتی
دانشکده مدیریت
گروه مدیریت فناوری اطلاعات
20
حسین عباسیان
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت آموزشی
21
بیژن عبدالهی
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت آموزشی
22
توحید فیروزان سرنقی
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی بانک ، بیمه و گمرک
23
سید فرید موسوی
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت کسب و کار
24
احمد نبی زاده
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت کسب و کار
25
حسین نوروزی
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت بازرگانی
26
روح اله نوری
دانشکده مدیریت
گروه مدیریت فناوری اطلاعات
27
عبدالرحیم نوه ابراهیم
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت آموزشی
28
یوسف وکیلی
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی
29
رضا یوسفی زنوز
دانشکده مدیریت
گروه مدیریت فناوری اطلاعات