کنفرانس بین المللی مدیریت پایدار در تجارت و اقتصاد بین الملل