پرداخت جریمه برای دانشجویان ثبت نام با تاخیر

به اطلاع کلیه دانشجویان می‎رساند

مطابق مصوبه هيات امنا، انتخاب واحد دانشجويان بعد از تايخ 10 مهر ماه با پرداخت جريمه معادل يک نوبت شهريه ثابت دانشجويان شبانه مقطع تحصيلي همراه است .