قابل توجه اعضای محترم هیات علمی

مقرر شد جهت بهبود و تقويت شاخص هاي مربوط به فعاليت هاي پژوهشي بين المللي، بويژه شاخص "شركت در كنگره استادان و دانشجويان دكتري با ارائه مقاله"، اعضاي هيات علمي در هر مرتبه علمي هر سال بتوانند يك بار با هزينه دانشگاه (خارج از محل گرنت) در يك كنفرانس معتبر علمي بين المللي شركت كنند به شرط آن كه مقاله هاي كنفرانس در ISI يا Scoups نمايه شود.