سمینار بیمه های زندگی

جهت ثبت نام در سمینار تا پایان زمان اداری سه شنبه 96/3/2 فرصت دارید به واحد پژوهش سرکار خانم عباسی مراجعه نمایید.

برای شرکت کنندگان در سمینار گواهی حضور صادر خواهد شد.