معرفی گروه مدیریت کسب و کار معرفی گروه مدیریت کسب و کار

يکی از دوره های آموزشی در مقطع تحصيلات تکميلی که قدمت آن در کشورهای پيشرفته و صنعتی به بيش از يکصد سال می رسد، دوره مديريت کسب و کار است. رشته ميان رشته ای MBA در گرايش های مختلف و کارآفرينی در گرايش های کسب و کارهای جديد و الکترونيک به دنبال رفع نيازهای تخصصی بخش های مختلف صنعت، تجارت و خدمات چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی می باشد.دوره مديريت کسب و کار که مهمترين هدف آن تربيت مديران سطوح استراتژيک،ميانی و عملياتی بخش های مزبور می باشد،نيازمند بکارگيری شيوه های نوين آموزشی متفاوت از آن چيزی که در دانشگاه های ايران تدريس می شود،می باشد.بررسی و تجزيه تحليل مطالعات موردی در کلاس های درس از عمده ترين تفاوتهای اين دوره با ساير دوره ها است و اعضای هيات علمی اين گروه با توجه به تجارب آموزشی و علمی خود هم اکنون از مطالعات موردی متناسب با فضای کسب کار ايران استفاده مي نمايند. گذراندن اين دوره بستری را آماده می نمايد تا فارغ التحصيلان آن بتوانند زمينه های اندوخته شده تخصصی خود را در بخش های مختلف کشور به بوته آزمايش و عمل در بياورند .