مدیریت صنعتی مدیریت صنعتی

 

 

  • گرایش های رشته مدیریت صنعتی

- تولید

- تحقیق در عملیات