رشته های گروه مدیریت بیمه، بانک و گمرک رشته های گروه مدیریت بیمه، بانک و گمرک

رشته های مقطع کارشناسی

  • مدیریت بیمه
  • مدیریت امور بانکی
  • مدیریت امور گمرکی