رشته های گروه مدیریت منابع انسانی رشته های گروه مدیریت منابع انسانی

رشته های مقطع کارشناسی ارشد

  • MBA گرايش رفتار سازمانی و منابع انسانی
  •  مديريت منابع انسانی گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی

 

رشته های مقطع دکتری

  • مديريت رفتاری

  • مديريت منابع انسانی