رشته های گروه مدیریت کسب و کار رشته های گروه مدیریت کسب و کار

رشته های مقطع کارشناسی ارشد

رشته MBA با گرايش های:

  • مالی
  • استراتژی
  • کارآفرينی

رشته کارآفرينی با گرايش های:

  • کسب و کار جديد
  • کسب و کار الکترونيک
  • آموزش عالی
  • ترويج کارآفرينی
  • MBA