رشته های گروه مدیریت فناوری اطلاعات رشته های گروه مدیریت فناوری اطلاعات

رشته های مقطع کارشناسی ارشد

  • مدیریت صنعتی
  • MBA گرايش زنجيره تامين
  • MBA گرايش فناوری
  • MBA سيستمهای اطلاعاتی
  • مديريت فناوری اطلاعات