رشته های گروه مدیریت آموزشی رشته های گروه مدیریت آموزشی

رشته های مقطع کارشناسی ارشد

  • مدیریت آموزشی

 

رشته های مقطع دکتری

  • مدیریت آموزشی
  • آموزش عالی گرایش مدیریت آموزش عالی