اعضای گروه مدیریت بیمه، بانک و گمرک اعضای گروه مدیریت بیمه، بانک و گمرک

مدیر گروه:

دکتر توحید فیروزان سرنقی

اعضای گروه:

دکتر هادی سبحانیان