اعضای گروه مدیریت منابع انسانی اعضای گروه مدیریت منابع انسانی

مدیر گروه

دکتر اکبر حسن پور

 

اعضای گروه

  •  دکتر سعید جعفری نیا
  •   دکتر احمد عيسی خانی
  •   دکتر يوسف وکيلی