اعضای گروه مدیریت فناوری اطلاعات اعضای گروه مدیریت فناوری اطلاعات

مدیر گروه:

دکتر امیررضا ابطحی

اعضای گروه:

دکتر امید مهدی عبادتی

دکتر روح الله نوری

دکتر رضا یوسفی زنور

دکتر مهدی سادات رسول