نمایش 26 نتیجه
از 1
 
سید امیر رضا ابطحی

سید امیر رضا ابطحی 

استادیار
شماره تماس: +98-21-88809891-280
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حميدرضا آراسته

حميدرضا آراسته 

استاد
شماره تماس: +98-21-88809619-269
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
بهاره اصانلو

بهاره اصانلو 

استادیار
شماره تماس: +98-21-88809891-240
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمـدرضـا بهـرنگـي

محمـدرضـا بهـرنگـي 

استاد
شماره تماس: +98-21-88809891-279
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سعيد جعفري نيا

سعيد جعفري نيا 

استادیار
شماره تماس: +98-21-88809891-296
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سید کاظم چاوشی

سید کاظم چاوشی 

استادیار
شماره تماس: +98-21-88809891-296
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
اكبر حسن پور

اكبر حسن پور 

استادیار
شماره تماس: +98-21-88809891-296
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سهیلا خدامی

سهیلا خدامی 

استادیار
شماره تماس: +98-21-88945708-240
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حمزه خواستار

حمزه خواستار 

استادیار
شماره تماس: +98-21-88809891-279
اتاق: دفتر گروه کسب و کار Department of Business Administration
پست الکترونیکی: 
یعقوب رشنوادی

یعقوب رشنوادی 

استادیار
شماره تماس: +98-21-88809891-281
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسن رنگریز

حسن رنگریز 

دانشیار
شماره تماس: +98-21-88809891-272
اتاق: دفتر گروه
پست الکترونیکی: 
حسن رضا زين آبادي

حسن رضا زين آبادي 

دانشیار
شماره تماس: +98-21-88809891-279
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سید مهدی سادات رسول

سید مهدی سادات رسول 

استادیار
شماره تماس: +98-21-88809891-231
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سید محمد هادی سبحانیان

سید محمد هادی سبحانیان 

استادیار
شماره تماس: +98-21-88809891-279
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سلطانعلي شهرياري

سلطانعلي شهرياري 

استادیار
شماره تماس: +98-21-88809891-279
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فراز صادق وزیری

فراز صادق وزیری 

استادیار
شماره تماس: +98-21-88809891-223
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
امید مهدی عبادتی (دکتری علوم کامپیوتر، امنیت شبکه)

امید مهدی عبادتی (دکتری علوم کامپیوتر، امنیت شبکه) 

استادیار
شماره تماس: +98-21-81584494
اتاق: خیابان سمیه، خ. خاقانی، ساختمان مرکزی، طبقه 4،مرکز فناوری اطلاعات و اطلاعات
پست الکترونیکی: 
حسين عباسيان

حسين عباسيان 

استادیار
شماره تماس: +98-21-88809891-260
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
بيژن عبدالهي

بيژن عبدالهي 

دانشیار
شماره تماس: +98-21-88809891-279
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
توحید فیروزان سرنقی

توحید فیروزان سرنقی 

استادیار
شماره تماس: +98-21-88809891-279
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
احمد نبي‌زاده

احمد نبي‌زاده 

استادیار
شماره تماس: +98-21-88809891-279
اتاق: گروه کسب و کار
پست الکترونیکی: 
حسين نوروزي

حسين نوروزي 

استادیار
شماره تماس: +98-21-88809891-279
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
روح اله نوري

روح اله نوري 

استادیار
شماره تماس: +98-21-88809891-279
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عبدالرحيم نوه ابراهيم

عبدالرحيم نوه ابراهيم 

استاد
شماره تماس: +98-21-88809891-279
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
يوسف وكيلي

يوسف وكيلي 

استادیار
شماره تماس: +98-21-88809891-296
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رضا يوسفي زنوز

رضا يوسفي زنوز 

استادیار
شماره تماس: +98-21-88809891-296
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 26 نتیجه
از 1