نمایش 27 نتیجه
از 1
 
سید امیر رضا ابطحی

سید امیر رضا ابطحی 

استادیار
شماره تماس: 280-21-88809891
اتاق: 280
پست الکترونیکی: 
حميدرضا آراسته

حميدرضا آراسته 

استاد
شماره تماس: 88809619
اتاق: 269
پست الکترونیکی: 
بهاره اصانلو

بهاره اصانلو 

استادیار
شماره تماس: 242-88809891
اتاق: 242
پست الکترونیکی: 
محمـدرضـا بهـرنگـي

محمـدرضـا بهـرنگـي 

استاد
شماره تماس: 279-88809891
اتاق: 279
پست الکترونیکی: 
سعيد جعفري نيا

سعيد جعفري نيا 

استادیار
شماره تماس: 296-88809891
اتاق: 296
پست الکترونیکی: 
سید کاظم چاوشی

سید کاظم چاوشی 

استادیار
شماره تماس: 296-88809891
اتاق: 296
پست الکترونیکی: 
اكبر حسن پور

اكبر حسن پور 

استادیار
شماره تماس: 296-88809891
اتاق: 296
پست الکترونیکی: 
سهیلا خدامی

سهیلا خدامی 

استادیار
شماره تماس: 240-88945708
اتاق: 240
پست الکترونیکی: 
حمزه خواستار

حمزه خواستار 

استادیار
شماره تماس: 279-88809891
اتاق: 279
پست الکترونیکی: 
یعقوب رشنوادی

یعقوب رشنوادی 

استادیار
شماره تماس: 281-88809891
اتاق: 281
پست الکترونیکی: 
حسن رنگریز

حسن رنگریز 

دانشیار
شماره تماس: 272-88809891
اتاق: 272
پست الکترونیکی: 
حسن رضا زين آبادي

حسن رضا زين آبادي 

دانشیار
شماره تماس: 279-88809891
اتاق: 279
پست الکترونیکی: 
سید مهدی سادات رسول

سید مهدی سادات رسول 

استادیار
شماره تماس: 231-88809891
اتاق: 231
پست الکترونیکی: 
سید محمد هادی سبحانیان

سید محمد هادی سبحانیان 

استادیار
شماره تماس: 279-88809891
اتاق: 279
پست الکترونیکی: 
سلطانعلي شهرياري

سلطانعلي شهرياري 

استادیار
شماره تماس: 279-88809891
اتاق: 279
پست الکترونیکی: 
فراز صادق وزیری

فراز صادق وزیری 

استادیار
شماره تماس: 223-88809891
اتاق: 223
پست الکترونیکی: 
مریم طهرانی

مریم طهرانی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
امید مهدی عبادتی (دکتری علوم کامپیوتر، امنیت شبکه)

امید مهدی عبادتی (دکتری علوم کامپیوتر، امنیت شبکه) 

استادیار
شماره تماس: 81584494
اتاق: خیابان سمیه، خ. خاقانی، ساختمان مرکزی، طبقه 4،مرکز فناوری اطلاعات و اطلاعات
پست الکترونیکی: 
حسين عباسيان

حسين عباسيان 

استادیار
شماره تماس: 260-88809891
اتاق: 260
پست الکترونیکی: 
بيژن عبدالهي

بيژن عبدالهي 

دانشیار
شماره تماس: 279-88809891
اتاق: 279
پست الکترونیکی: 
توحید فیروزان سرنقی

توحید فیروزان سرنقی 

استادیار
شماره تماس: 279-88809891
اتاق: 279
پست الکترونیکی: 
احمد نبي‌زاده

احمد نبي‌زاده 

استادیار
شماره تماس: 279-88809891
اتاق: 279
پست الکترونیکی: 
حسين نوروزي

حسين نوروزي 

استادیار
شماره تماس: 279-88809891
اتاق: 279
پست الکترونیکی: 
روح اله نوري

روح اله نوري 

استادیار
شماره تماس: 279-88809891
اتاق: 279
پست الکترونیکی: 
عبدالرحيم نوه ابراهيم

عبدالرحيم نوه ابراهيم 

استاد
شماره تماس: 279-88809891
اتاق: 279
پست الکترونیکی: 
يوسف وكيلي

يوسف وكيلي 

استادیار
شماره تماس: ۸۸۹۱۴۲۱۳
اتاق: گروه منابع انسانی
پست الکترونیکی: 
رضا يوسفي زنوز

رضا يوسفي زنوز 

استادیار
شماره تماس: 296-88809891
اتاق: 296
پست الکترونیکی: 
نمایش 27 نتیجه
از 1